Чинними документами українсько-молдовської співпраці у цій сфері є:

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки і культури (20.03.1993 р.);

- Угода між Міністерством освіти України та Міністерством науки і освіти Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти (04.06.1993 р.);

- Угода про співробітництво у галузі культури між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури Республіки Молдова (10.10.2001 р.);      

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі туризму (09.02.2006 р.);

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання (28.11.2008 р.);

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі молодіжної політики (01.02. 2010 р.).

Новий виток свого розвитку молдовсько-українські наукові зв'язки отримали після набуття Україною і Молдовою незалежності. Ці зв'язки були підкріплені в 1996 «Договором про співробітництво» між Академією наук Молдови та Національною академією наук України. У 2006 р. в рамках цього Договору підписана «Генеральна угода» між Академією наук Молдови і Південним науковим центром НАН України та Міністерством освіти і науки України для вирішення пріоритетних наукових, науково-технічних і соціально-економічних проблем Республіки Молдова і південного регіону України.

Традиційно тісні і плідні наукові контакти з вченими АН Молдови має Фізико-хімічний інститут ім. А. В. Богатського НАН України (академік НАНУ С. Андронаті, член-кор. НАНУ М. Лук'яненко), який спільно з Інститутом прикладної фізики АН Молдови (професор Ю. Симонов) провадить дослідження в галузі встановлення структури ряду біологічно активних речовин методом рентгеноструктурного аналізу. Ця ж молдовська група тісно співпрацює з Інститутом органічної хімії (академік НАНУ Л. Марківський, член-кор. НАНУ В. Кальченко) з проблеми дослідження структур краун-ефірів і з Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища і людини НАНУ. Протягом тривалого періоду за участю Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського та Інституту хімії АН Молдови під керівництвом акад. АНМ М. Гербелеу проводилися дослідження в рамках проекту «Структура та каталітичні властивості поліядерних макрокомплексів».

Протягом багатьох років Інститут хімії АНМ має тісні наукові зв'язки з Інститутом колоїдної хімії та хімії води НАНУ ім. А. В. Думанського. Під керівництвом академіка НАНУ В. Гончарука та професора Ф. Лупашка провадяться дослідження, пов'язані з синтезом вуглецевих матриць для створення нових сорбційних, іонообмінних матеріалів та каталізаторів для очищення підземних і поверхневих вод.

Спільно з Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка (член-корр. НАНУ М. Картель) провадяться дослідження в галузі вивчення процесів хімічних перетворень на поверхнях вуглецевих каталізаторів. У спільних роботах Інституту хімії АНМ та Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (Д. Щур, член-кор. АНМ К. І. Турте) розробляються нові стратегії синтезу стабільних феромагнітних наночастинок. Спільні роботи в області електрохімічного матеріалознавства провадяться Інститутом загальної та неорганічної хімії ім В. І. Вернадського НАНУ та Інститутом прикладної фізики АНМ (проф. В. С. Кублановський, член кор. АНМ А. І. Дікусар).

Постійно розширюється співпраця у сфері сейсмічних досліджень. З української та молдовської сторони у цих роботах беруть участь Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України та Інститут геології і сейсмології АН Молдови. Вчені цих інститутів розробляють методики проведення сейсмічних спостережень, методи визначення сейсмічної небезпеки і способи захисту населення, житла і важливих промислових об'єктів.

Наразі продовжується робота з вивчення молдовсько-українських зв'язків. Дана проблема знаходить своє відображення в роботах сучасних істориків Е. Байдауса, І. Єремії, А. Єшану, Л. Заболотної та етнологів В. Степанова, В. Кожухаря та ін.

Молдовський історик Василе Статі підготував і видав монографію «Молдовани України. Історико-географічне і етнодемографічне дослідження» (Одеса, 2008 р.). Сучасним трансформаційним процесам в Молдові та участі в них українського населення присвячена монографія В. Степанова «Українці Республіки Молдова. Нариси трансформаційного періоду (1989—2005)» (Кишинів, 2007 р.). Готується до видання етнологічне монографічне дослідження українського села Мусаїт у Молдові.

Співробітники Центру етнології Інституту культурної спадщини АН Молдови працюють над підготовкою колективної монографії «Поліетнічна Молдова», в якій великий розділ присвячений висвітленню історії культури і мови українського населення в Молдові.

Інститут культурної спадщини АН Молдови уклав ряд двосторонніх договорів про співробітництво з науковими центрами в Україні — Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Інститутом археографії НАН України.

Велика робота проводиться Центром етнології Інституту культурної спадщини АН Молдови з проведення міжнародних конференцій, на які приїздять українські вчені. 25-26 вересня 2008 р. відбувся міжнародний конгрес «Збереження культурної спадщини як європейська проблема», в роботі якого взяли участь представники 6 країн, в тому числі України.

У 2008 році Інститут філософії, соціології та політичних наук АН Молдови організував міжнародну конференцію «Українці Молдови та молдовани України: етносоціологічні процеси».

У Молдові, починаючи з 90-х років, діють Українська громада, Союз українців Республіки Молдова, Товариство української культури та інші етнокультурні громадські неурядові організації, які сприяють зміцненню молдовсько-українських відносин.

 Академії наук України та Молдови плідно взаємодіють по лінії Міжнародної асоціації академій наук (МААН). Організована за ініціативою президента Національної академії наук України академіка Б. Є. Патона, МААН проводить роботу з консолідації наукових сил на пострадянському просторі.

Плідною є взаємодія українських та молдовських вчених в рамках регіонального співробітництва академій наук України, Білорусі та Молдови. Найістотніші досягнення українських, білоруських і молдовських учених, отримані при виконанні спільних наукових досліджень, з 1996 р. відзначаються преміями академій наук України, Білорусі та Молдови.

КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО